Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden, van toepassing op de re-integratie opdrachten verleend aan Vector Arbeidsdeskundig Adviesburo gevestigd te Nijmegen, hierna te noemen opdrachtnemer.

ALGEMEEN:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven, tot het verrichten van werkzaamheden.

Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit andere hoofde worden verricht dan wel behoren te worden verricht, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt,

  • het ten behoeve van opdrachtgever, aan de hand van door de opdrachtnemer ontwikkelde specifieke functieprofielen, uitvoeren of laten uitvoeren van functie specifieke diagnosetesten
  • het ten behoeve van het personeel van opdrachtgever, aan de hand van door de opdrachtnemer ontwikkelde specifieke functieprofielen, uitvoeren of laten uitvoeren van functie specifieke diagnosetesten
  • het ten behoeve van verzekerden van verzekeraars, aan de hand van door de opdrachtnemer ontwikkelde specifieke functieprofielen, uitvoeren of laten uitvoeren van functie specifieke diagnosetesten, waarbij diagnosetesten worden verricht zowel met betrekking tot de mentale als de fysieke gesteldheid van de betreffende persoon
  • het analyseren en/of interpreteren van de gegevens ontleend aan de diagnosetesten;
  • het opstellen van een rapport over de bevindingen van de diagnosetesten
  • het aan de hand van het rapport verstrekken van een behandelingsvoorstel
  • het doen laten uitvoeren van het behandelingsvoorstel
  • het toezicht houden op de wijze van uitvoering van het behandelingsvoorstel
  • het doen laten uitvoeren van een re-integratie traject
  • het toezicht houden op de wijze van uitvoering van het re-integratie traject
  • het doen laten uitvoeren van subsidieaanvragen in het kader van de wet Poortwachter en WIA en overige afgeleide wet- en regelgeving
  • het verstrekken van adviezen met betrekking tot letselschades, zulks in de ruimste zin van het woord, alsmede het opstellen van specialistische rapporten ten behoeve van de juridische onderbouwing bij letselschades
  • het, met betrekking tot letselschade, verstrekken van contra-expertise aan verzekeraars
  • het, ten behoeve van het personeel van opdrachtgever, verrichten van functie gerichte keuringen
  • het analyseren en/of interpreteren van de gegevens ontleend aan de specifieke functiegerichte keuringen
  • het opstellen van een rapport met betrekking tot de uitkomst van de functiegerichte keuringen
  • het optreden als gemachtigde in beroepsprocedures tegen de UWV’s en/of verzekeringsmaatschappijen en/of derden      
  • al het voorgaande in de meest ruime zin van het woord

Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.

TOEPASSELIJKHEID:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden zoals onder A2 genoemd, worden aangegaan, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd; Aan de algemene voorwaarden van opdrachtnemer komt, voor de met opdrachtnemer aangegane overeenkomst, slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST:

De overeenkomst wordt mondeling en/of schriftelijk aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd wordt aangegaan of per verleende opdracht(en); Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

GEGEVENS OPDRACHTGEVER:

Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen; 0pdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen heeft voldaan; Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder N, aan deze geretourneerd; 0pdrachtnemer is gehouden om alle door opdrachtgever verstrekte gegevens ten behoeve van de opdracht(en) te behandelen volgens de Wet Persoonsregistratie, de Wet op de Privacy en het medisch geheim.

UITVOERING OPDRACHT:

Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd; 0pdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door derden; Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever, welke niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen bij de opdracht, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg van opdrachtgever en opdrachtnemer.

GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVITEIT:

0pdrachtnemer is, behoudens verplichtingen die de wet op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard, die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten; 0pdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen (cijfermatige) uitkomsten, mits die uitkomst te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden; Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is opdrachtnemer niet gerechtigd, de informatie, die hem opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

INTELLECTUELE EIGENDOM:

0pdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor, met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voorzover die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd; Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma systeemontwerpen, werkwijzen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren; Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

OVERDRACHT:

Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen, tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment, dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen; 0pdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen; 0pdrachtnemer is gerechtigd de tot het moment van opzegging verrichte werkzaamheden bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

HONORARIUM:

Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten, tot op het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer Het vóór aanvang van de werkzaamheden te ontvangen voorschot bedraagt 50% van de te verwachten omzet of aangegane verplichting. Het honorarium van opdrachtnemer, vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.

BETALING:

Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever, dient te geschieden in Euro’s, binnen 14 dagen na de factuurdatum, ten kantore van opdrachtnemer of door middel van bijschrijving op een van zijn kantoorrekeningen, zonder enig recht op korting of verrekening; Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, één en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft; Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitenrechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15 % van het te vorderen bedrag, met een minimum van €800,00. De betalingen van de opdrachtgever komen in de eerste plaats in mindering op alle rente en kosten en in de tweede plaats op de facturen die het langst open staan; In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

RECLAME:

Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt; Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

AANSPRAKELIJKHEID:

Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdig of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht of deelopdracht, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag waarvoor opdrachtnemer zich met betrekking tot de niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming daarvan heeft verzekerd, dan wel indien opdrachtnemer geen beroeps aansprakelijkheidsverzekering heeft gesloten, tot een bedrag dat maximaal gelijk aan de prijs van de deelopdracht; Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door, een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk; 0pdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken; Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden; 0pdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

OPZEGGING:

Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen; 0pzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld; Indien en voor zover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt, is hij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen.

OPSCHORTINGRECHT:

Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Nijmegen, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of beroep van opdrachtgever. In afwijking tot het voorgaande lid staat het de opdrachtgever en -nemer vrij om in onderling overleg het geschil voor te leggen aan een gezamenlijk aan te wijzen arbitragecommissie.